תורת כהנים - סט 3 כרכים

OfeqSKU: 9781881255697

Price:
342.00 ₪
מחיר מועדון:
307.80 ₪
Stock:
In stock

Description

מפעל תורת כהנים ומפרשיו המחודש, שלשה כרכים מפעל תורת כהנים ומפרשיו הוא מפעל יסוד בתורת הקדשים. כל הלומד סדר קדשים בעיון אי אפשר לו בלעדיו. זהו מפעל תורני ברמה הגבוהה ביותר וגם מדעי מבחינת הדיוק והשלמות והמהימנות של הטקסטים המופיעים בו – מדרש הספרא, פירוש הראב"ד ושאר הראשונים, ושאר המדורים המלווים אותו. ההערות הפרשניות המלוות את הראשונים מעמיקות ומבארות כל דבר. המהדורה המחודשת של מפעל תורת כהנים ומפרשיו - כרך א הכולל התו"כ ופירוש הראב"ד על כל פרשת ויקרא דיבורא דנדבה ודיבורא דחובה, וכרך ב הכולל שאר המפרשים הראשונים על כל פרשת ויקרא - אינה מבטלת את המהדורה הקודמת לפרשת ויקרא, דיבורא דנדבה מפרשה א עד פרק ט, וכל דיבורא דחובה, שנתפרסמה בשנת תשנ"ח. במהדורה הקודמת נכללו מפרשים שאינם מופיעים במהדורה המחודשת. וכן שב'הערות וביאורים' המלוות את פירוש הראב"ד ושאר המפרשים, נשארו במהדורה הקודמת פירושים רחבים שלא הועברו בשלמותם למהדורה המחודשת, והלומד במהדורה המחודשת מופנה לעיין בהם. יצויין שהפרשנות המלווה את המהדורה המחודשת מציגה במקומות רבים, אפשרויות חדשות של פרשנות חילופית ומעודכנת בשלמותו. והרי איפוא שתי המהדורות משלימות זו את זו. לפירוט תוכן הכרכים האלו, עיין בתיאורים המלווים כל אחד ואחד משלשת הכרכים בנפרד. תגובות הלומדים: נתמלא היום הבית כולו עם לפידי אור התורה, הגיעו הספרים החדשים ממפעל תורת כהנים ומפרשיו, אין מילים בפי לתאר גודל ההתפעלות מכל הבחינות ומכל צד בספרים אלו.קודם כל היופי המיוחד שלא ראיתי כמותו במראיו החיצוני, יופי סידור התורת כהנים בפנים אשר הפותח אותו מקבל תיכף ומיד חשק עצום ללמוד ולהשכיל, הוא רואה דבר דבור על אופניו, התורת כהנים עם הפסוק בצד, מסורת הספרא והציונים לרבבות דברי חז"ל וראשונים, ביניהם נדירים ונדירים מאוד, לעיין להבין ולהשכיל. אחר כך סוף סוף זה היום שקוינו לו, פירוש הראב"ד נקי ומנופה בי"ג נפות, מדוקדק הן בנוסח והן בהערות וביאורים אשר הלומד יודע שישבו על כל קוצו של יו"ד ממש ובדקו בשבעה נקיים כל טיפה ממנו כחרדל.ואח"כ כל דברי שאר הראשונים וקדמונים ותולדותיהן כיוצא בהן ממש. יחד עם המפתחות המלאים והגדושים בריבוי אחר ריבוי, והכל פרוש כעת כשמלה ממש, והשולחן ערוך כשלחן מלכים עם מעדנים ומטעמים, ואין לנו אלא לפתוח הפה ולאכול! ועל כזה נאמר כיוצא בזה על עבודת הקדשים 'עבודת מתנה ולא עבודת סילוק, עבודה תמה ולא עבודה שיש אחריה עבודה', ויש להמליץ כל זה על עבודת מפעל תורת הכהנים ומפרשיו, שזכיתם להניק לכלל ישראל עבודת מתנה שלימה ולא בתורת עבודת סילוק בלבד, וגם עבודה תמה ולא עבודה אשר משאיר אחריה ריבוי עבודה להשלימה ולתקנה.אשריכם הנותנים, ואשרינו המקבלים. בהוקרה מרובה ויישר כח על מה שזכיתי כעת הכל על ידכם שלוחא דרחמנא, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, וכמו שנאמר בגמר המילואים, להמשיך הלאה מפרשת שמיני בכל פרשיות ויקרא לברך על המוגמר [אמנם דגמר כל פרשה הוא גמר כשלעצמו, ודבר שלם ממש, אך יחד עם זאת שיזכה כת"ר שליט"א לברך בסיום כל הכרכים בשלימות] מתוך בריות גופא ונהורא מעליא. [הכותב הוא הרה"ג אליהו חיים לרנר שליט"א, מחבר הספרים החשובים 'הדרת קודש' על הרמב"ם סדר קדשים]

אולי תאהב גם

נצפו לאחרונה